dot dot
dot
ค้นหาบทความ

dot
dot
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
APICS - Basics of Supply Chain Management
APICS-CPIM Module 2 : Master Planning of Resources
APICS-CPIM Module 3 : Detailed Scheduling and Planning
APICS-CPIM Module 4 : Execution and Control of Operations
APICS-CPIM Module 5 :Strategic Management of Resources
APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) Program
APICS Certified Supply Chain Professional (CSCP) Program
American Society of Transportation & Logistics
Certified in Transportation and Logistics (CTL)
dot
dot
Purchasing and Supply Management Certificate Program
SCOR-P (Supply Chain Operations)
dot
dot
Customer-Focused Supply Chain Management for HR and Supply Chain Supporting Professionals
Train the trainer
Manufacturing Control
Operations Management
M-Handling  & Warehouse
ERP (Enterprise Resource)
Lean Workshop Series
Global Sourcing Series
APICS Certified in Logistics and Operations Professionals
Inventory Control  Module
Operations Planning Module
Manufacturing Control Mod.
Operations Management Mod.
Distribution and Logistics Mod.
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Certified in Transportation and Logistics (CTL)
Professional Designation in Logistics and SCM (PLS)
Global Logistics Associate (GLA)  
Fundamental Module 2 article

 

                                                                                                                              

        

Deadline:                      Deadline:                             Deadline:   

 

 เปิดรับสมัครแล้ว โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพ

จำนวน 3 โมดูล **รับจำนวนจำกัด**

หลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ

Fundamental and Practice of Manufacturing Logistcs 

 

Module2: Inventory Management Fundamentals
โมดูล2: การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
อบรมวันที่ 3, 4, 5 มิถุนายน 2557

 

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร Fundamentals

 

 

 

ผู้ที่ได้รับทุนเข้าโครงการ
ชําระค่าอบรม 2,500 บาท จาก ราคาเต็ม 9,500 บาท
(ราคายังไม่รวม VAT)

 

 โครงการสร้างนักจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมืออาชีพ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ระดับปฏิบัติการ

 

วันที่

เวลา

รายละเอียด

3 มิถุนายน 2257

08.30- 12.00 น.

การแนะนำเบื้องต้น (Introduction)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

•อธิบายการทำงานและความสำคัญของการจัดการสินค้า-คงคลัง

• สามารถกำหนดประเภทและการใช้งานของสินค้าคงคลัง

• ผลกระทบของสินค้าคงคลังต่อสภาพคล่องขององค์กร

• วิเคราะห์สินค้าคงคลังในองค์กร

• อธิบายบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการสินค้าคงคลังการปฏิบัติการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

 

 

13.00- 16.30 น.

(Warehouse and Inventory Operations)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

• อธิบายถึงบทบาทของสินค้าคงคลังในบริบทของกลยุทธ์โซ่อุปทาน

• การกำหนดแนวทางหลักในการพยากรณ์ความต้องการและความเชื่อมโยงต่อการจัดการสินค้าคงคลัง

• อธิบายประเด็นหลักและแนวทางในการลดความไม่แน่นอนของเวลาในการนำส่ง

• อธิบายการเชื่อมโยงของการจัดการสินค้าคงคลัง อาทิเช่น ระบบ ERP , MRP , DRP and JIT

 

 4 มิถุนายน 2557

08.30- 12.00 น.

การวางแผนสินค้าคงคลัง (Inventory Planning)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

• การวิเคราะห์นโยบายและระดับการให้บริการอย่างเหมาะสมสำหรับลูกค้าภายในและภายนอก

 

 

13.00- 16.30 น.

• การวิเคราะห์ฐานในการใช้ระบบรหัสสต็อกอย่างมีประสิทธิผล


 5 มิถุนายน 2557

08.30- 12.00 น.

การปฏิบัติการสินค้าคงคลัง (Inventory Operations)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives)

• การกำหนดข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิผล

• อธิบายการใช้ 5 วิธีในการประเมินคุณค่าของสินค้าคงคลัง

• ขั้นตอนในการจ่ายและการรับสต็อก

• อธิบายสามประเภทหลักของระบบการเติมเต็มสินค้าคงคลัง

• วิธีการกำหนดปริมาณการสั่งที่ประหยัดต้นทุนภายใต้สถานการณ์ต่างๆการจัดการคลังสินค้า

 

13.00- 16.30 น.

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (Learning Objectives) 

• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติการคลังสินค้า

• อุปกรณ์การเคลื่อนย้ายวัสดุ

• กระบวนการคลังสินค้า

• การบริหารบุคลากรในคลังสินค้า

• ระบบการจัดการคลังสินค้า

 

**หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม** 

 

 

วัตถุประสงค์โครงการ 

การเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น หัวข้อประสิทธิผลการบริหารโลจิสติกส์เชิงปฏิบัติการ  เป็นหัวข้อที่สำนักโลจิสติกส์เล็งเห็นว่าเป็นส่วนสำคัญของการบริหารด้านอุตสาหกรรมของทั้งภาคการผลิตและการบริการ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานและศักยภาพของการบริหารจัดการเชิงปฏิบัติการและเป็นการเตรียมบุคลากรของวิสาหกิจระดับกลางและระดับย่อมให้มีทักษะ ความรู้ เพื่อรองรับการแข่งขันที่มีการคาดการณ์ว่าจะรุนแรงมากขึ้นหลังจากการเปิดการค้าเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงบรรจุหัวข้อการอบรมประสิทธิผลการบริหารโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในสามหัวข้อพื้นฐานของการอบรม อาทิเช่น หลักสูตรการจัดการสินค้าคงคลังและหลักสูตรการวางแผนและควบคุมการผลิต

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพียง 3 วัน เพื่อสนองต่ออุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่มีบุคลากรจำกัดและมีบุคลากรไม่เพียงพอในการอบรมระยะยาวได้ จึงได้ออกแบบหลักสูตรให้กระชับ แต่มีคุณภาพสำหรับผู้เข้าอบรม

หลักสูตรอบรมระยะสั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของชุดการอบรมปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยหัวข้ออบรม จำนวน 3 โมดูล ดังนี้

โมดูล 1: ประสิทธิผลการบริหารโลจิสติกส์  Effective Logistics Management

โมดูล 2: การบริหารจัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า  Fundamentals of Inventory and Store Management

โมดูล 3: การวางแผนและควบคุมการผลิต  Production Planning and Control

เป้าหมายการดำเนินการอบรม

พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีบุคลากรที่ขาดองค์ความรู้หลักพื้นฐานและการปฏิบัติการโลจิสติกส์เพื่อภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์การผลิต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ยกระดับความรู้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมให้มีทักษะและความชำนาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีการค้าภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

การอบรมหลักสูตรประสิทธิผลการบริหารโลจิสติกส์

เป็น  ใน โมดูล ของชุดหลักสูตร การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระดับปฏิบัติการ ที่สถาบันอบรมวิชาชีพโซ่อุปทานสากลเอสซีเอ็ม ได้รับการมอบหมายในการออกแบบและจัดการอบรมในครั้งนี้

  

 

อัตราค่าอบรม : เอกสารคู่มือเรียน Participant
พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่าง เช้า-บ่าย ตลอด 3 วัน

ราคาท่านละ 2,500 บาท /  ท่าน ไม่รวม VAT

 

สถานที่อบรม : รร. แกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ ชั้น ถนน สุขุมวิท 55 ซอย ทองหล่อ กรุงเทพฯ


View SCM Executive Education Institute, Powered by SCM Consultant Ltd. in a larger map

 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ : SCM Executive Education Institute (สถาบันอบรมวิชาชีพโซ่อุปทานสากล เอสซีเอ็ม)

ดำเนินการโดย : บริษัท เอส ซี เอ็ม คอนซัลแทนท์ จำกัด SCM Consultant Co.,Ltd.
3769 ซ.โยธินพัฒนา 11 ถ.ประดิษฐ์ มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 
Phone: 02-946-9316-7, 089-926-2779, 081-875-0404
Fax: 02-946-9030 
www.scm-education.com 
Email : info@scm-education.com

 

 

 
Joint Course with DPIM

Fundamental Module 1 article
Fundamental Module 3 article
หลักสูตร อบรมซัพพลายเชนและโลจิสติกส์สำหรับผู้บริหาร CEO article
IT Course article© 2010 All rights reserved.

>สถาบันอบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากลเอสซีเอ็ม
SCM Executive Education Institute
Powered by SCM Consultant Limited

3769 Yothin Pattana 11, Praditmanuthum Rd., Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
Tel:(+66)0-2946-9316-7
Fax:(+66) 0-2946-9030
Mobile:(+66) 081 875 0404, 089 926 2779
Email:info@scm-education.com